Sản Phẩm và Dịch Vụ

Sản Phẩm và Dịch Vụ

Chất lượng bền vững

Sản Phẩm Dịch Vụ

  • Xuất nhập khẩu giống hoa
  • Xuất nhập khẩu các vật tư nông nghiệp
  • Cây xanh, cảnh quan
  • Điện hoa toàn quốc
  • Dịch thuật
  • Xúc tiến thương mại